De Kijfelaar

Smaak de seizoenen !

Bioboerderij De Kijfelaar  is een plek waar (h)eerlijk  voedsel geproduceerd wordt.

We werken er volledig volgens de principes van de bio-landbouw. Dat wil zeggen dat we geen chemische middelen gebruiken om planten en dieren te forceren, maar dat we vertrekken vanuit de zorg voor de bodem, planten en dieren.

We hebben zowel dieren als akkergewassen en groenten. Op die manier kunnen we op de boerderij heel wat kringlopen sluiten.  En het zorgt ook voor een ruim aanbod van producten voor wie van lekker eten houdt.

Want alles wat we produceren, trachten we via de korte keten bij de consument te brengen. Daarom hebben we een hoevewinkeltje  en leveren we op heel wat plaatsen wekelijks een bestelling.
Historiek


De eerste gegevens die gevonden werden over de boerderij dateren van 1577, dus uit de 16e eeuw, de periode van de tachtigjarige oorlog. De huidige gebouwen zijn iets recenter. Het woonhuis met de voormalige stal werd gebouwd in 1752. De bijgebouwen werden later gezet. Hierdoor werd het woonhuis verbonden met de oorspronkelijke schuur door de bouw van de paardestallen. Wat oorspronkelijk een typisch Kempische hoeve was, werd zo omgevormd tot een soort vierkantshoeve met binnenkoer of “messing”. In 1970 werd een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor het melkvee, loodrecht op het woonhuis en de oude melkveestal.

Het bedrijf heeft steeds deel uitgemaakt van de eigendommen van het kasteel van Noorderwijk. Het behoort nog steeds tot het patrimonium van de familie de Ghellinck. In 1922 landde Remi Ooms als pachter op het bedrijf. Hij was de overgrootvader van de huidige boer, Bavo Verwimp.

In de jaren ’50 van vorige eeuw sloeg het bedrijf de richting in van een gespecialiseerdmelkveebedrijf. In 1953 werd de bestaande stal omgebouwd tot een bindstal voor een dertigtal koeien. Bij de generatiewissel op het einde van de jaren ’60 werd deze richting verder uitgebouwd. Vader Ernest koos ervoor om de bestaande traditie van het “mesten” van kalveren om te bouwen tot een voltijdse activiteit voor hemzelf. Zoon Gust boerde verder met het melkvee en bouwde een stal met een 90-tal ligboxen en melkinstallatie van het type carrousel. Dat vormde de basis voor de komende dertig jaar.

Einde jaren '90 werd vastgesteld dat zowel de ligboxen als de melkinstallatie aan vervanging toe waren. Mede omwille van de dalende melkprijzen, werd toen besloten een punt te zetten achter de melkveehouderij. De ligboxen werden verwijderd en er werd plaats gemaakt voor een 25-tal stuks vleesvee van het type Blonde d’Aquitaine. De gronden werden verder in gebruik gehouden, gedeeltelijk voor de ruwvoederwinning en gedeeltelijk als akkerbouwpercelen.

Begin 2008 werd het bedrijf overgenomen door de huidige boer, Bavo Verwimp. Hij zet het bedrijf van zijn ouders verder, maar Gust en Hilda wonen (en helpen) nog steeds op de boerderij. De overname van het bedrijf, betekende een nieuw kruispunt voor de Kijfelaar.

Om de evolutie naar een meer milieuvriendelijke productie mogelijk te maken, werd ervoor gekozen het roer om te draaien. De keuze voor biolandbouw maakt het mogelijk om de zorg voor mens en natuur, ook om te zetten naar een economisch haalbaar verhaal. Niet alleen de manier van produceren werd veranderd, maar vooral ook de manier van verkopen. Sinds 2008 verkopen wij haast uitsluitend rechtstreeks aan de consument of aan andere boeren.

Omdat onze aangepaste manier van werken heel wat tijd vergt, werden extra mensen betrokken bij de boerderij. Momenteel zijn er verschillende zelfstandige boeren actief op de Kijfelaar, allemaal als deeltijdse job. Daarnaast werken we met mensen uit de groene zorg en werken er regelmatig stagiairs mee, die allemaal vanuit hun eigen invalshoek een bijdrage leveren aan onze boerderij. Zo evolueert de Kijfelaar stilaan van een familiale onderneming naar en coöperatief samenwerkingsverband.

Bioboerderij


Bio

Voedsel produceren is altijd werken met de natuur. Als boer proberen we mee te sturen, zodat onze groenten en dieren goed in hun vel zitten. Daarvoor werken we zo veel mogelijk ‘in fase’ met de natuur. We bootsen de natuur niet na, maar we stemmen alles zo veel mogelijk af op de natuurlijke processen. De omgeving, het water, de bodem… zijn onze rijkdom. Die willen we koesteren.

Om die manier van werken ook economisch haalbaar te maken, werken we sinds 2008 volledig volgens het biologische lastenboek. Dat is immers (naast rechtstreekse verkoop) de enige manier om de meerkosten van een milieuvriendelijke productie te verrekenen in de verkoopprijs. Om die garantie ook te geven aan onze klanten, laten we ons hiervoor controleren door Tüv Nord Integra. Wij hebben zowel het Europese biologo, als ook het keurmerk Biogarantie.
Teelten

Op de Kijfelaar bewerken zo’n 30 ha grond. Deze worden ingezet voor de dieren, maar in de eerste plaats mikken we op de teelt granen, aardappelen en groenten. Ongeveer de helft van de grond wordt gebruikt voor zomergerst, triticale en aardappelen. We telen elk jaar 4 à 5 verschillende soorten aardappelen, zodat de klanten de keuze hebben uit een ruim aanbod.

Het is niet de bedoeling om de totale oppervlakte van de boerderij uit te breiden, maar onze groenteteelt verruimt wel elk jaar. Momenteel hebben we ongeveer 1,5 ha groenten. We telen daarop meer dan 50 soorten, die we aanbieden op het ritme van de seizoenen. Een beperkt deel van onze groentes groeit in tunnelserres. Zo hebben we in de lente en herfst ook een aanbod van verse groenten.


Vee

Momenteel zijn er een 35 vleesrunderen en een 50-tal kippen. Dat is heel wat minder dan 30 jaar geleden. De veehouderij staat in Vlaanderen immers sterk onder druk. Want er is nog steeds het mestprobleem, dat voorlopig niet helemaal opgelost geraakt; er is het probleem van de broeikasgassen door uitstoot van methaan en we voeren nog steeds massaal soja in van overzee… dat maakt dat de veehouderij in Vlaanderen heel wat vragen oproept.

Toch zijn we ervan overtuigd dat het vee op onze boerderij een belangrijk rol heeft. Enerzijds is dat belangrijk voor het sluiten van kringlopen. De koeien eten bv. heel wat afval van de aardappelen en zij zorgen voor vruchtbare mest voor onze akkers.

Anderzijds benutten zij ook het gras van het agrarisch natuurbeheer en grasklaver uit de rotatie van de akkerteelten. Dat zijn producten die alleen via het rundvee kunnen omgezet worden naar producten voor menselijke consumptie. Zo worden onze gronden optimaal benut voor de productie van voedsel.


Agrarisch natuurbeheer

Naast de teelt van gewassen mikt De Kijfelaar voor een beperkt deel ook op inkomsten uit agrarisch natuurbeheer. Er zijn nogal wat percelen die omgeven zijn door bos en/ of bomenrijen. Deze zijn zowel economisch als ecologisch interessant voor akkerrandbeheer. Momenteel zijn er een 4-tal percelen met beheerovereenkomsten, vnl. voor akkerranden, maar ook één voor de onderhoud van houtkanten.
Groene zorg

Groene zorg

Op de Kijfelaar staat de zorg voor plant en dier centraal. Maar uiteraard heeft ook de mens zijn plaats in dit boeiend verhaal van interacties. De boerderij wordt immers niet enkel gezien als een productieapparaat, maar het is tegelijk een ontmoetingsruimte tussen mensen: boeren, klanten, voorbijgangers, schoolkinderen, stagiairs enz.

Op de Kijfelaar wordt hieraan nog extra dimensie toegevoegd door aandacht te besteden aan mensen die zwakker staan in de samenleving. Dat zijn mensen met een beperking, met psychische problemen, ouderen… Al deze contacten worden gebundeld in de term ‘groene zorg’.


Op de Kijfelaar is er expliciet gekozen om het productie-proces centraal te houden. Groene zorg is bij ons geen doel op zich, maar een puzzelstuk in het verhaal. We mikken dan ook niet op een soort dagopvang voor mensen met een beperking. Maar we zoeken gericht naar mensen die iets voor de Kijfelaar kunnen betekenen en andersom.

Zo hebben wij af en toe stagiairs uit het bijzonder onderwijs, mensen met begeleiding naar het arbeidscircuit, mensen die een tijdje ‘out’ zijn in hun gekend arbeidspatroon. We hebben hierbij vooral ervaring opgedaan met mensen die kampen met een autisme-spectrum-stoornis.


We zien de boer en boerinnen op de Kijfelaar zo als gastheer, maar uiteraard is dit geen alternatief voor individuele begeleiding of therapie. We proberen hierbij de leidraad de hanteren van het ‘steunpunt groene zorg’ dat streeft naar een driekhoesrelatie tussen gast, zorgboer en de zorgverlener of instelling (zie ook: www.groenezorg.be ) . Op die manier proberen we ervoor te zorgen dat mensen op de Kijfelaar kunnen thuis komen.


Voor concrete vragen hierover kunt u contact opnemen via info@dekijfelaar.be

Verkoop


Op de Kijfelaar verkopen we via verschillende kanalen, maar steeds proberen we de keten zo kort mogelijk te houden.

 • Er is onze hoevewinkel. Deze is open op
  • Vrijdag van 9:30 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00
  • Zaterdag van 9:30 tot 15:00
 • Daarnaast hebben we onze webwinkel met afhaalpunten
  • Op donderdag in de regio Antwerpen, Herentals en Lille
  • Op vrijdag in de regio Heist-op-den-Berg, Itegem, Herenthout en Herentals
  • Op de Kijfelaar tijdens de winkeluren
 • Vlees verkopen we ook rechtstreeks aan de burger, via onze webwinkel. Dat kan alleen afgehaald worden op de boederij (ongeveer om de twee maanden)

Op onze boerderij telen wij meer dan 50 soorten groenten op ruim 1,5 ha. Daarnaast hebben wij meer dan 1 ha aardappelen. Fruit en een deel van de groenten worden bij aangekocht via andere telers in de provincie Antwerpen of via de biologische vroegmarkt. Op die manier zijn wij ook een beetje handelaar. Dat zorgt ervoor dat wij een ruim pallet van groenten en fruit kunnen aanbieden. En tegelijk helpt dit stukje handel ons om de boerderij rendabel te houden. Want onze economie zit nu eenmaal vreemd in elkaar. Als ondernemer verdien je meer met aan- en verkoop van groenten, dan met de productie ervan.

We hebben echter geen bezwaren tegen eerlijke handel of fair trade. Eerlijke handel vergt wel transparantie, ook van de handelaar. Daarom trachten we duidelijk te communiceren over de herkomst van onze producten. Dat is niet altijd evident, omdat de herkomst soms deels van eigen teelt is en deels van andere boeren.

Op de Kijfelaar kan je heel flexibel bestellen, elke week is anders voor ons. Het kan dus zijn dat er in een week 60 bloemkolen besteld zijn, maar dat we er maar 50 konden oogsten. In dat geval zullen wij er 10 bijkopen.

Voor het duiden van de herkomst van onze producten werken wij in onze (web)winkel met productgroepen. Omdat dit soms op het laatste nippertje moet bijgestuurd worden, kan de herkomst al eens variëren. Als we een productgroep aangeven voor een bepaalde week, dan is minimaal 80% van de verkoop in die week van die oorsprong. Als we niet zeker zijn over de herkomst, laten we dit open. De groepen waarmee we werken zijn:

 • De Kijfelaar. Groenten en fruit, geteeld op de Kijfelaar.
 • VK: verkorte keten. Doorverkoop van producten van collega-bioboeren.
 • BeNe: groenten en fruit uit de Benelux. De voedselkilometers voor producten uit Nederland zijn soms lager dan voor producten van de andere kant van Vlaanderen. België en Nederland beschouwen we dus als één groep.
 • Eur: Dat zijn groenten en vooral fruit uit Frankrijk en het zuiden van Europa
 • Wereld: Als iets van ver komt, geven we dat ook aan. Dat gaat vooral over fruit, zoals bv. de bananen.

Zo trachten we een correct beeld te geven van de herkomst van ons aanbod. Wij hopen dat dit een meerwaarde is voor de consument. En voor ons betekent het een stevige duw in de rug om onze boerderij rendabel te houden.
contactgegevens

voor een vraag of een opmerking

Adres boerderij:
Schravenhage 4
2200 Noorderwijk
GSM Bavo Verwimp 0484/ 29 59 59


Adres privé en facturaties voor Bavo Verwimp en de Kijfelaar:
Zandhoevestraat 14
2200 Noorderwijk
BTW BE 0896 238 329
Rek nr BE 61 7330 4831 4417


Boerderijbezoek:
Onze boerderij is een open plek, je bent er altijd welkom. 
Voor een geleid bezoek, kan je contact opnemen via ons mailadres.Contactformulier: